Yönetim Kurulu

GENEL YÖNETİM KURULU

 

Adnan TANRIVERDİ

E. Tuğg. Adnan TANRIVERDİ

Yönetim Kurulu Başkanı

       
Gürcan ONAT  

Prof. Dr. Mehmet ZELKA

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Gürcan ONAT

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Ali COŞAR

Genel Sekreter

Necmettin KELEŞ

Genel Koordinatör ve Muhasip

       

Sabri BALAMAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Melih TANRIVERDİ

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Reşat FİDAN

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

Mehmet Emin KOÇAK

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı  

 

Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

 1. Derneğin kuruluş amacına uygun stratejik araştırmaların yapılması için Yüksek İstişare Kurulunu, gerekli çalışma alanları için Stratejik Çalışma Kurullarını, Etütler ve Akademik Değerlendirme Komisyonunu, Yayın Kurulunu uygun üyelerden oluşturmak ve bu organlar için uygun çalışma ortamı sağlamak.
 2. İstişare ve Stratejik Araştırma Organlarının çalışma esas ve prensiplerini belirlemek,
 3. Derneğin amacının gerektirdiği çalışmalar yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak,
 4. Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtlarını yürütmek,
 5. Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
 6. Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,
 7. Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek,
 8. Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda ilave komisyonlar, kurullar kurmak veya kaldırmak,
 9. Dernek işlerini yürütmek üzere, Dernek üyelerinden bir veya birkaçına görev ve yetki vermek,
 10. Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon ve kurulların işleyişine İlişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
 11. Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek, açılacak davada derneği temsil etmek veya ettirmek,
 12. Kanunlardan, tüzüklerden, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan diğer çalışmalar yapmak.