Haysiyet Divanı 3 asıl ve 3 yedek üyeden oluşur. Haysiyet Divanı üyeleri Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir. Adaylar aldıkları oylara göre sıralanır. İlk 3 kişi asıl, ondan sonra gelen 3 kişi yedek üye seçilmiş olur. Eşitlik halinde kura sistemi uygulanır. Haysiyet divanı kendisine gönderilen üyelerin durumunu inceler ve karara bağlar. Haysiyet Divanı ASSAM Tüzüğünün 32. maddesinde yazılı disiplin cezalarını vermeye yetkilidir.

İç Denetim

Dernek Genel Kurulu, Genel Yönetim kurulu ve Denetim kurulu tarafından yapılır. Bu kurullar tarafından iç denetimin yapılmasının zaman ve şekli, kurulların görev ve yetkileri ile ilgili maddelerde belirtilmiştir.

Denetleme Kurulu

3 asıl 3 yedek üyeden oluşur. Denetleme Kurulu için önerilen veya aday olan üyelerden, aldıkları oy sayısına göre ilk üç kişi asıl, ondan sonra gelen üç kişi yedek üye seçilmiş olur. Denetleme Kuruluna üyeleri arasından bir başkan seçilir. Denetleme Kurulu üç ayda bir toplanır. Toplantılara üst üste iki defa veya her halde bir dönem içerisinde dört defa gelmeyen asıl Üyenin görevi sona erer. Üyeliği düşen asıl üyenin yerine aldığı oy sırasına göre yedek üyeler asıl üyeliğe yükseltilirler.

GENEL YÖNETİM KURULU

 

Adnan TANRIVERDİ

E. Tuğg. Adnan TANRIVERDİ

Başkan

       
   

Nejat ÖZDEN

Başkan Vekili
Başkan Yardımcısı

Ali COŞAR

Genel Sekreter
Başkan Yardımcısı

Gürcan ONAT

Gen. Sek. Yrd.
Başkan Yardımcısı

Melih TANRIVERDİ

Araştırma Organları Bşk. Yrd.
Başkan Yardımcısı

       
     

Necmettin KELEŞ

Genel Muhasip
Başkan Yardımcısı

Zehra AKYAĞ

Gençler Komisyonu Bşk.
Başkan Yardımcısı

Çetin ZAMANTIOĞLU

Başkan Yardımcısı

Kadir SAÇLI

Başkan Yardımcısı

 

Genel Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;

 1. Derneğin kuruluş amacına uygun stratejik araştırmaların yapılması için Yüksek İstişare Kurulunu, gerekli çalışma alanları için Stratejik Çalışma Kurullarını, Etütler ve Akademik Değerlendirme Komisyonunu, Yayın Kurulunu uygun üyelerden oluşturmak ve bu organlar için uygun çalışma ortamı sağlamak.
 2. İstişare ve Stratejik Araştırma Organlarının çalışma esas ve prensiplerini belirlemek,
 3. Derneğin amacının gerektirdiği çalışmalar yapmak, kararları almak ve bunları uygulamak,
 4. Derneğin bütçesini uygulamak, yeni bütçeyi tasarlamak ve kayıtlarını yürütmek,
 5. Dernek Genel Kurulunu olağan ve olağanüstü toplantıya çağırmak,
 6. Genel Kurul toplantılarının gündemini hazırlamak,
 7. Derneğin çalışmalarına ilişkin Genel Kurulda alınan kararları yürütmek,
 8. Gerekli gördüğü konularda ve alanlarda ilave komisyonlar, kurullar kurmak veya kaldırmak,
 9. Dernek işlerini yürütmek üzere, Dernek üyelerinden bir veya birkaçına görev ve yetki vermek,
 10. Derneğin iç işleyişine ve özellikle kuracağı komisyon ve kurulların işleyişine İlişkin iç yönetmelikler hazırlamak ve yürürlüğe koymak,
 11. Dernek adına dava açmaya karar ve yetki vermek, açılacak davada derneği temsil etmek veya ettirmek,
 12. Kanunlardan, tüzüklerden, hazırlanacak iç yönetmeliklerden ve Genel Kurul kararlarından doğan diğer çalışmalar yapmak.