Perşembe, 02 Temmuz 2020 00:00

22 Haziran 2020 Tarihli Habertürk Kanalında Yapılan Program Hakkında Kamuoyuna Duyurudur

Yazan
Öğeyi Oyla
(1 Oyla)

22 Haziran 2020 tarihinde Habertürk Televizyonun da Sn. Didem Arslan Yılmaz’ın moderatörlüğünü yaptığı “Türkiye’nin Nabzı” adlı haber yorum programında konuklardan CHP Eski Milletvekili Sn. Berhan Şimşek Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği “ASSAM”ın, 19-20 Aralık 2019 tarihinde İstanbul’da düzenlediği 3’üncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği “ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi” ana temalı kongresinde, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasını ortadan kaldıracak alternatif bir İslam Devleti Anayasası hazırladığı gerekçesiyle Türkiye Cumhuriyeti savcılarını göreve davet ettiği konuşmasında, gerçeği yansıtmayan ifadeler kullanarak kamuoyunda ASSAM üzerinde siyasi polemik oluşturabilecek bir konuyu amaç ve istikametinden farklı bir noktada gündeme getirmiştir.

Biz ASSAM camiası olarak Sn. Berhan Şimşek’in bu talihsiz açıklamasının elindeki bilgilerin eksik ya da yanlış olduğundan kaynaklandığını düşünüyoruz. Bu nedenle Sn. Berhan Şimşek’in şahsında hem kendisini hem de kamuoyunu doğru istikamette bilgilendirme ihtiyacı hissettik.

Adaleti Savunanlar Stratejik Araştırmalar Merkezi Derneği “ASSAM”; İslâm Ülkelerini bir irade altında toplayabilecek gerekli müesseselerin ve bu müesseselerin olması gereken Anayasa, Yasalar, Tüzükler, Yönetmelikler, Yönergeler hatta genelgeleri ihtiva eden “MODEL BİR MEVZUATI”nı ortaya koymak amacıyla[[i]] kurulmuş ve TÜZÜĞÜ[[ii]] 17 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul İl Dernekler Müdürlüğünce onaylanmış bir Sivil Toplum Kuruluşudur.

Birleşmiş Milletler Teşkilâtına üye 193 Devlet’in 61’ini (Üye Sayısının %31’i) halkı Müslüman Ülkeler teşkil etmektedir. 

61 İslâm Ülkesinin 27’si Asya Kıta’sında, 28’si Afrika Kıtası’nda, 4’ü Avrupa Kıta’sında 2’si de Güney Amerika Kıta’sında bulunmaktadır. 

İslâm Dünyasının dayandığı coğrafyayı İslâm Ülkelerinin ağırlıklı olarak bulundukları Asya ve Afrika Kıt’alarını dikkate alarak, bu coğrafyanın insanlara verdiği özelliklere işaret etmek ve AVRASYA’ya alternatif bir JEOPOLİTİK KAVRAM oluşturmak amacıyla, İslâm Coğrafyasını ASRİKA (ASYA-AFRİKA) olarak vasıflandırmak ASSAM çalışmalarının kapsamı içinde bulunmaktadır. 

7,632 milyarlık Dünya Nüfusunun 1,85 Milyarını (Dünya Nüfusunun %24,1’i) Müslüman Devletlerin insanları, 150 milyon Km2 olan dünya karalarının 30,9 milyon Km2’sini (Dünya Karalarının %20,6’sı) de 61 İslâm Ülkesinin toprakları teşkil etmektedir. 

Dünya petrol rezervlerinin % 55,5’ine, üretiminin % 65’ine, doğalgaz rezervlerinin % 64,1’ine, üretiminin % 40’ına[[iii]] sahip olan İSLÂM DÜNYASI;

Jeopolitik konumu, ortak medeniyet değerleri ve tarihi birikimi ile imkân, gayret ve hedeflerini birleştirerek ASRİKA Coğrafyasında geleceğin süper gücü olmaya namzet bir potansiyele sahiptir. 

İslâm Dünyasını oluşturan devletlerin Gerçek potansiyeline rağmen;

 • Topraklarına en çok müdahale edilen,
 • Birleşmiş Milletleri en fazla meşgul eden,
 • Topraklarında terör ve anarşinin eksik olmadığı,
 • Kaynakları yabancı güçler tarafından yönetilen,
 • İnsan hak ve özgürlüklerinin ihlal edildiği,
 • Gelir dağılımının bozuk olduğu,
 • Siyasi, sosyal ve ekonomik istikrarsızlıkların hüküm sürdüğü,
 • İç meselelerini çözmek için dış güç merkezlerinin yardım ve desteğini talep eden ve muhtaç olan,

Ülkeler konumunda bulunmaktadır. 

ASSAM MENSUPLARI, BUNCA ZULMÜN SON BULMASININ MÜSLÜMAN MİLLETLERİN BİR İRADE ALTINDA TOPLANMASI İLE MÜMKÜN OLACAĞI İNANCINI TAŞIMAKTADIR. 

Bu inançla ASSAM, kurulduğu tarihten itibaren, Yönetim Organları ve Stratejik Araştırma Kurullarının üyeleri ve gönül vermiş akademisyenler vasıtasıyla, amaç ve misyonuna uygun TOPLANTILAR, SEMİNERLER, KONFERANSLAR, ÇALIŞTAYLAR ve ULUSLARARASI KONGRELER düzenlemiştir. 

61 İslâm Ülkesi ile ilgili yeterli veri tabanını tamamladıktan sonra yedi faaliyet alanında planladığı Uluslararası ASSAM İslâm Birliği Kongrelerinin;

İlki 2017 yılında “İslam Birliği için Yönetim Şekil ve Organları Mevzuatının Tespiti”

İkincisi 2018 yılında “İslam Birliği için Ekonomik İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti”

Üçüncüsü 2019 yılında “İslâm Birliği için Savunma Sanayi İşbirliği Usul ve Esaslarının Tespiti”

Ana konularında uygulanmış, müteakiben de;

 • 2020 yılında İslâm Birliği için Ortak Savunma Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti,
 • 2021 yılında İslâm Birliği için Müşterek Dış Politika Usul ve Esaslarının Tespiti,
 • 2022 yılında, İslâm Birliği için Müşterek Adalet Sistemi Usul ve Esaslarının Tespiti,
 • 2023 yılında, İslâm Birliği için Ortak Asayiş ve Güvenlik Usul ve Esaslarının Tespiti,

Konularında da Kongreler yaparak, 2023 yılında İslâm Ülkelerinin Birliği için Model Bir Mevzuatın oluşturulması hedeflenmektedir.

 İlk Kongre sonunda yayınlanan bildiri[[iv]] ile İslâm Ülkelerinin bir parlamentosunun olması gerektiği deklare edilmiş ve “İslâm Ülkeleri Konfederasyon Anayasası”[[v]] başlığı ile 182 Maddeden oluşan 63 sayfa hacminde “MODEL BİR İSLÂM ÜLKELERİ KONFEDERASYON ANAYASASI” hazırlanarak ASSAM WEB Sitesine yerleştirilmiştir. TC Anayasası ile bir ilgisi bulunmayan bu model Anayasa ile İslâm Ülkelerini bir irade altında toplayacak hukuki bir formül ortaya konulmaya çalışılmıştır.

 Model Anayasada, Katılacak İslâm Ülkelerinin oluşturacağı Konfederal Cumhuriyetin adının “ASRİKA İslâm Devletleri Birliği” olduğu, Konfederasyonun Dokuz Bölgesel Federasyondan oluşacağı, İslâm Ülkelerinin bu Konfederasyona katılımının kendi özgür iradelerine bağlı olduğu, Başkenti ve Dilinin İslâm Ülkeleri Parlamentosunca kararlaştırılacağı belirtilmiştir.

Model Anayasanın ilk şeklinde Başkentinin İstanbul, resmi dilinin de Arapça olacağı belirtilmiş, ancak yanlış algılamaları önlemek için bu iki hususun belirlenmesi, oluşturulması gerekli görülen İslâm ülkeleri Parlamentosunun kararına bırakılmıştır.

 İkinci Kongre Sonunda yayınlanan bildiri[[vi]] ile 21 maddelik İslâm İktisadı ve İslâm Ülkeleri Ekonomik İşbirliği usul ve esasları deklare edilmiş, Üçüncü Kongre sonunda yayınlanana Bildiri [[vii]] ile de ASRİKA İslam Devletleri Birliğinin Savunma Sanayi Yönetiminin Organizasyonu ile Savunma Sanayi Üretimi Esas ve prensipleri deklare edilmiştir.

 ASSAM’ın,. MODEL İslâm Ülkeleri Konfederasyon Anayasa Çalışması dışında;

 • ASSAM ve ASDER’e (Adaleti Savunanlar Derneği) mensup on araştırmacı üyelerinden oluşturulan üç ayrı ekip, 09-22 Aralık 2014 tarihleri arasında, Hakkâri, Van, Şırnak, Mardin, Batman, Şanlıurfa ve Diyarbakır İllerimiz ve bazı ilçelerinde, Resmi Kurumlar, Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Kanaat Önderleri, Siyasi Parti Teşkilâtları, Ticaret ve Sanayi, Esnaf ve Sanatkar Odaları, Sendikalar, Barolar,  Belediyeler, Esnaf ve bölge sakinleri ile temas ve istişarelerde bulunmuş, yapılan tespitler üç heyet tarafından önce kendi bölgeleri ile ilgili, müteakiben de üç heyetin ortak iştiraki ile “Çözüm Sürecinin Ulaştığı Aşamada ASDER-ASSAM Raporu” adı altında birleştirilmiş[[viii]] bir çalışması ile,
 • 1982 Anayasasının darbelere dayanak yapılan maddeleri değiştirilerek, Devletin bütün kurumlarının milletin iradesine tabi olmasını sağlayacak şekilde değişiklik teklifleri içeren ve 28 Aralık 2011 tarihinde TBMM’e gönderilen, süreç içerisinde de büyük bir kısmı uygulama imkânı bulan “ASSAM Anayasa Önerisi” [[ix]] çalışması bulunmaktadır.

 Sonuç olarak; ASSAM Ülkemizin ve İslâm Dünyasının barış, huzur ve refah içinde bekasının sağlanması için fikri çalışmalar yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.

 Öncelikle şuna dikkat çekmek isteriz ki haksız bir şekilde gündeme getirilen ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyonu Model Anayasası olarak hazırlanan taslak anayasa metni T.C. Anayasasını ortadan kaldıracak bir anayasa olmayıp bugün uygulaması bulunan Avrupa Birliği (AB) anayasası örneğinde olduğu gibi ASRİKA birliği için model bir anayasadır.

Bu anayasa bağlayıcı nitelikte olmayıp, İslam Ülkelerinin bir irade altında toplanmasına imkân sağlayacak farklı fikirlere örnek teşkil etmek üzere hazırlanmış model bir anayasadır.

Bu bir öneridir, bir fikirdir. Daha iyisi yapılabilir. Bir başkası da bizim önerimizden daha güzel bir öneriyi ortaya koyabilir. Mutlak bağlayıcı nitelikte bir çalışma olmadığını vurguladığımız bu çalışmanın ilgili her kurum ya da kuruluş tarafından geliştirilmesi ve değiştirilmesi mümkündür.

Avrupa birliğinin bir Anayasasının ve ortak dilinin bulunması ve başkentinin Bürüksel olması, nasıl üye devletlerin üniter yapılarını değiştirmiyorsa, İslâm Ülkeleri Konfederasyonu üyesi olan devletlerin üniter yapılarını değiştirmemektedir.

 Üstelik ASSAM ve ASSAM Kongre WEB sitemizi inceleyenler bu konunun amacı dışında eleştirilmesi üzerine Konfederasyon Parlamentosunun kararına bırakılacak şekilde önerilen anayasa metnin de yer alan “başkent ve resmi dilin Arapça” olması önerisinin değiştirildiğini rahatlıkla fark edeceklerdir.

Ayrıca Sn. Berhan Şimşek’in bahsettiği ASRİKA İslam Ülkeleri Konfederasyon Devletleri Anayasası taslak çalışması 19-20 Aralık 2019 tarihinde yapılan kongrede hazırlanmış taslak bir çalışma olmayıp, 23-24 Kasım 2017 tarihinde yine İstanbul’da icra edilen 1’inci Uluslararası Assam İslam Birliği “Geçmişten Geleceğe Yönetim Biçimleri”ana temalı kongresi sonrasında oluşturulmuş bir çalışmadır.

3’üncü Kongremizde işlenen “ASRİKA Ortak Savunma Sanayi Üretimi” konusuyla hiç ilgisi olmadığı halde bu kongrede oluşturulmuş bir anayasa çalışması gibi gösterilerek gündem oluşturulmaya çalışması da ayrıca manidardır.

Bu kongrelerin amacının; İslam Ülkeleri Coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili olarak akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, İslâm Ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri ve bu müesseseler için gerekli mevzuat hakkında karar vericilere bir hal tarzı sunmak olduğu dikkate alınacak olursa anayasa önerimizdeki niyet ve maksadımız doğru istikamette anlaşılacaktır.

Kan ve gözyaşına mahkûm İslam Coğrafyasının barış ve huzura kavuşması için ortaya koyduğumuz bu çalışmalardan daha iyisini yapmak yerine haksız ithamlarla eleştirilmesi üreten ve süper güç olmak yolunda ilerleyen Türkiye’mizin aydınlarına yakışmamaktadır.

Katılınmayan fikirler eleştirilebilir. Ancak çarpıtılıp yanlış mecralara sokmasını etik bulamayız.

Sn. Berhan Şimşek’in bir vatansever olarak suç teşkil ettiğini düşündüğü konuda doğrudan Türkiye Cumhuriyeti savcılıklarına suç duyurusunda bulunmayıp siyasi polemiklere alet edecek şekilde ve haksız ithamlarla gündeme getirmesi niyetinin sorgulanması gerektiği kanaatini taşıyoruz.

Yasal haklarımızın kullanılacağı hususu uhdemizde mahfuz olmak üzere meselenin gerçek boyutuyla değerlendirilmesi ve gündeme taşınması için yaptığımız bu açıklamayı değerli kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

                                                                                                            ASSAM Yönetim Kurulu


[[i]] http://www.assam.org.tr/index.php

[][ii] http://www.assam.org.tr/index.php/hakkimizda/assam-adaleti-savunanlar-stratejik-arastirmalar-merkezi-dernegi-tuzugu.html

[[iii] ]http://www.pigm.gov.tr/dunya_ham_petrol_ve_dogalgaz_rezervleri.php

[[iv]] https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/kongre-17-deklarasyonu.html

[[v]]https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2017/konfederasyon-anayasasi.html

[[vi]] https://www.assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2018/kongre-18-deklarasyonu.html

[[vii]]https://assamcongress.com/tr/kongre/assam-kongre-2019/kongre-19-deklarasyonu.html

[[viii]] http://www.assam.org.tr/bolgeler/islam-ulkeleri/ortaasya/turkiye/cozum-surecinin-ulastigi-asamada-asder-assam-raporu.html

[[ix]] http://www.assam.org.tr/index.php/konular/adalet-sistemi/adalet-konseyi/assam-anayasa-onerisi.html

Okunma 2163 defa Son Düzenlenme Perşembe, 02 Temmuz 2020 10:29